Nama RT Kategori Qurban Urutan Status
Kel. Bp. H. R Amanat Djogonarmodo 57 Sapi 1
Kel. Bp. Ir. Armaniko 57 Sapi 1
Kel. Ibu Hj. Dra. Siti Azizah 57 Sapi 1
Ibu Hj. Sukarni 49 Sapi 1
Kel. Ibu Pariyem 56 Sapi 1
Bp. Haryra Achyulisar Alryanto Bin RS Yanton 49 Sapi 1
Bp. Sudaryanto 53 Sapi 1
Kel. Ibu Tatik Triningsih 56 Sapi 2
Kel. Ibu Hj. Siti Bisaroh 53 Sapi 2
Bp. Reza Ardiyansyah Lukman Hakim, ST 53 Sapi 2
Heni Suprapti Binti Mulyo Suwarno 52 Sapi 2
Kel. Bp. Soetardi 50 Sapi 2
Kel. Bp. Sakti Setyawan 50 Sapi 2
Kel. Bp. H. Sutrisno 50 Sapi 2
Bp. H. Sulistyanto Widodo 49 Sapi 3
Bp. Harris Syarif Usman, SH, M.KN 53 Sapi 3
Muhammad Kuntoro Adi 51 Sapi 3
Bp. Drs. Bambang Widatmanto 49 Sapi 3
Bp. H. Amin Widarto 49 Sapi 3
Kel. Bp. Riyanto 57 Sapi 3
Ibu Sumarni 48 Sapi 3
Bp. Soemardjono 51 Sapi 4
Bp. Agung Pambudi Nugrahanto 53 Sapi 4
Bp. Kusnadi 52 Sapi 4
Kel. Ibu Puji Rahayu Setyaningsih 49 Sapi 4
Ibu Hj. Giyem Suwitoraharjo 53 Sapi 4
Ika Listyarini 49 Sapi 4
Aan Yulianto, S. Si 50 Sapi 4
Bp. Nurcahyono 51 Sapi 5
Marwan 57 Sapi 5
Kel. Ir. Rawana, Mp 53 Sapi 5
Alm. Ibu Marjidah Binti Suyitno (Putri Ibu Suyitno) 53 Sapi 5
Ibu Suminah Suharjo 53 Sapi 5
Ibu Hj, Basyoriah 57 Sapi 5
Alm. Ibu Mujirah Binti Mangun 57 Sapi 5
Bp. Ir. Gatot Bintoro, MM Bin Brahim 48 Sapi 6
Bp. Guntoro 50 Sapi 6
Sri Yuli Winarsih 48 Sapi 6
Alm. Najimodin, BA (Aris) 57 Sapi 6
Bp. Sudjamal 53 Sapi 6
Bp. Subardiman 53 Sapi 6
Alm. Ibu Suratmi Binti Sudarsono 53 Sapi 6
Kel. Kadek Putra Ardhana 53 Sapi 7
Kel. Ibu Hj. Endang Setyowati Hinu 49 Sapi 7
Alm. Ibu Dalinah HardJosentono 51 Sapi 7
Ibu Titik Handayani 53 Sapi 7
Alm. Ibu Marsidah 52 Sapi 7
Bp. Ir. Bambang Antono, MT 48 Sapi 7
Erny Astati Binti M Jailani 51 Sapi 7
Indra Sulistyan 49 Sapi 8
Wibowo, S. Kom, MM 48 Sapi 8
Halim Perdana Kusumane Jati Bin Pujo Hunggul H, SH, MH 53 Sapi 8
Sri Arika Sumunarjati 50 Sapi 8
Galih Purbo Sayekti 56 Sapi 8
Kel. Ibu Hj. Suistiyahmi Sumardi 49 Sapi 8
Ferina Sari Hariyanto 48 Sapi 8